Search form

Philippians 1:18-19

18-19Ngala yuku nanda. Miku ngayimi balkijba muwa nanankanyi yajinyi. Miku yalimi milidimba balkinyi jangkurranyi. Bukambiju yalu, nanamuku jala yalu maruka muwa ngaki, baki nanamuku jala yalu miku maruka muwa ngaki, bukambijunyi yalunjalu milidimbaka kunybanyi jangkurranyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Nanda jirrinyi barri jangkurr. Mirnarrijba ngayu muwa nanankanyi. Baki mili ngayu mirnarrijba muwa nanginkanyi marda. Yurrngumba narri yanyba mududu nangangi Kudkanyi ngaki barri, baki ngayu jingkijba Kud, nyulu mankuka narringi jangkurr. Nyulu mankuka narringi jangkurr baki janyulu yabimba nanda jala narri ngajaka Kud ngaki, baki jangayu mili ngiruka nangangi. Baki nanda Kunyba Ngarndu nangangi Jisus Krayiskanyi nyulu jungkuka ngakindu kurduluna, baki ngayu jungkuka ngiruka nangangi. Nanankardi barri ngayu jingkijba nayinda marda. Baku barri, jangayu yingijba nayinda brisin. Jangayu yingijba nayinda brisin, ngala yanka jangayu yingijba nayiba. Nanamuku mambukamuku Rumkanyi, yiningki janganjalu muningka manjijba brisinanyi. Ngala yiningki janganjalu kurdanba. Miku ngayiyi jingkijba yanka yaji. Ngala miku nanda jirrinyi ngaki. Jingkijba ngayu Kud, janyulu mili wankamba ngana jalija ngaka janyba. Jangayu mili jungku wanka nangandu yurrngumba. Nanda barri jirrinyi ngaki.

20Nulijba ngayu ngayangayiykanyi nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Kudanyu ngayu nulijba ngayayangayiykanyi nangangi yurrngumba barri. Miku ngayiyi yurlwa nanankanyi jala nyulu nulijba ngaki yabimbikanyi. Kudanyu ngayu nulijba, ngayu jungunkanyi ngiruka nangangi yurrngumba barri. Baki miku ngayiyi marrala. Miku ngayiyi marrala, ngala ngayu jungku nayiba brisinyina. Nani barri jangayu jungku ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Jangayu ngiruka jungku nangangi, yabimbakangangi ngana ngiruka Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Ngana nyulu yabimbaka ngiruka. Baki yingkamukunyi janganjalu najba jungunkurri ngiruka, baki jayalungka yanyba ngaki, “Nyulu jungkuka ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Nanda Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka. Nyulu yabimbaka yalunya ngiruka jala yalu durrijba nangangi jangkurr. Nyulu walkurramirra mambuka.” Nani barri jayalungka yanyba ngaki, jayalu wajba Jisus Krayis kunybanyi jangkurranyi ngakinkanyi. Nani barri jayalungka yanyba, jaliyi ngayu jungku wankan yurrngumba, baki nani barri jayalungka yanyba, jaliyi ngaka janyba winyurruwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index