Search form

Philippians 1:25

25Baki nanankardi barri ngayu jingkijba, janganjalu muningka manjijba brisinanyi. Baki jangayu mili milidimba narrinya, jungunkanyi ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Janarri mirnarrijba muwa, jalija narri jungku mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi yurrngumba barri. Janarri mirnarrijba muwa, jalija narri jungku mili ngiruka nangangi nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index