Search form

Philippians 1:28

28Yingkamukunyi jayalu yabimba kiji narringi, ngala jaliyi narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri, baki janyulu marrimba narrinya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba narrinya mardarda, jaliyi narri jungku yurlurrmba nangangi. Miku janarri marrala yalungi, jalija yalu yabimba kiji narringi. Miku janarri marrala yalungi. Baki nanamuku jala yabimba kiji narringi, jayalu jingkijba, miku narrinjaliyi wakaramba, ngala janarri narri wakaramba yalunya, nyulungangi ngiruka narringi Kud. Janyulu marrimba narrinya mardarda Kudwanyi, ngala jayalungka janyba. Nani janarri wakaramba yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index