Search form

Philippians 1:29

29Yabimbayi kunyba yaji narringi Kudwanyi, nyuli yarrijba narrinya wakiwarrmuku nangangi Jisus Krayiskanyi. Nyuli yarrijba narrinya, narri kuyunkanyi nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki mili nyuli yarrijba narrinya, narri linjunkanyi mankanyi nangangi. Nanankardi barri narri jingkijba, janarri jungku mili wanka nangandu yurrngumba. Baki mili jayalu yabimba kiji narringi, jayalu linjumba narrinya mankanyi. Jaliyi narri jungku ngiruka nangangi Kudkanyi, jaliyi narri jungku ngiruka nangangi yurrngumba barri, jala narrinya linjumba, baki narri jingkijba, janarri wanka jungku nangandu yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index