Search form

Philippians 1:5

5Yurrngumba ngayu mirnarrijba muwa, wakingangi narri ngakindu nangangi Jisus Krayiskanyi. Yurrngumba narri waki ngakindu nanamunanyi jali ngayu jalannga karu narrinya nanankanyi kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Yurrngumba nanamunanyi narri waki ngakindu, ngambala karuyi kajamuku nangangi Jisus Krayiskanyi. Yurrngumba narri karu yalunya nangangi baki yuwajiwa narri karu nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index