Search form

Philippians 1:6

6Nanankardi barri, ngayu jingkijba Kud, nyuli yarrijba narrinya nanganginmuku jandanyimuku, baki janyulu lalanba narrinya, janyulu yabimba narrinya ngiruka nangangi. Ngayu jingkijba Kud, janyulu yabimba narrinya mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi nanankurri jalija wijba Jisus Krayis nanginkurri wayka. Janyulu lalanba narrinya, baki janyulu yabimba narrinya mili ngiruka nangangi yurrngumba barri. Nanamanji jalija nyulu wijba, baki barriwa barri miku janyulu mili waki narrindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index