Search form

Philippians 1:8

8Jingkijbangka ngana Kudwanyi, ngayu yanybaka duja jangkurranyi. Miku ngayimi jujijba. Duja ngayu yanybaka. Maruka ngayu muwa narringi kudanyu barri, jungkukangangi Jisus Krayis ngakinyina kurduluna. Nanankardi barri ngayu maruka muwa narringi, barrinani Jisus Krayis nyulu marukangka narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index