Search form

Philippians 2:12

12Ngakinmuku kandimuku, jala ngayu maruka muwa narringi. Wabula barri, jali ngayu jungku nanaba Bilibayi narrindu, baki narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi yurrngumba barri, baki nanda kunyba. Baki nanijba barri, ngala ngayu miku jungku narrindu, marda narrimi yuwajiwa ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Jala narri yuwajiwa ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi baki nanda kunybamirra. Wabula barri ngayi karu narrinya, narri ngayangayiji jangkurranyi Kudkanyi. Marda narrimi yuwajiwa ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Marda narrimi miku yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Ngala marda narrimi kudanyu ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Marda narringkimi lalanba yurrngumba, marda narringkimi maruka muwa yurrngumba, baki janyulu marrimba narrinya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba narrinya mardarda, baki janarri jungku wanka nangandu baku barri, jaliyi narringka wakimba nani barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index