Search form

Philippians 2:13

13Marda narringkimi wakimba nani, yabimbakangangi narrinya ngiruka Kudwanyi wakinkanyi nangangi. Yurrngumba nyulu yabimbaka narrinya ngiruka barri. Jaliyi narri nulijba durriykanyi Kud, baki janyulu yabimba narrinya ngiruka. Janarrinya yabimba ngiruka yabimbikanyi nanda jala nyulu nulijba narringi yabimbikanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index