Search form

Philippians 2:19

19Mankumanku ngaka, yiningki jangayu manjijba ngaki kandi Dimudi narrindurri. Jangayu manjijba Dimudi narrindurri, jaliyi nulijba Kud ngaki, manjiykanyi Dimudi narrindurri. Jaliyi nyulu yidamba narrinya, baki janyulu manjijba jangkurr ngakindurri. Jangana karu narringi, yanka narri jungku nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki jangayu mirnarrijba muwa, jalija ngayu manku narringi, narri jungku yurlurrmba nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index