Search form

Philippians 2:2

2Ngayu jingkijbangka narrinya jala durrijba Jisus Krayis, ngayu jingkijbangka narrinya, narri jungkuka nani. Jingkijbangka ngayu, narri jungkuka nani, jungkukangangi ngayu nani marda. Jangayu mirnarrijba muwa narringi jalija narri jungku nani, jalija narri jungku barrinani ngayu. Jangambalaka mankumanku nanamannga yajinyi. Jangambalaka maruka muwa. Jangambala jungku malumba, barrinani ngayu, barrinani narri, yabimbajangangi ngambalanya jungunkanyi nani Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Jangayu kudanyu mirnarrijba muwa narringi, jala ngayu jingkijba narrinya, narri jungkuka nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index