Search form

Philippians 2:20

20Nganarri jingkijba, maruka ngayu muwa narringi kudanyu barri. Baki Dimudi marda, nyulu marda marukangka muwa narringi kudanyu, barrinani ngayu. Nulijbangka nyulu yidambikanyi narrinya, jungunkanyi narrindu. Nulijbangka nyulu lalanbikanyi narrinya Krisjinmuku. Nulijbangka nyulu yabimbikanyi narrinya jungunkanyi mili ngiruka nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index