Search form

Philippians 2:21

21Nulijbangka nyulu milidimbikanyi narrinya. Nulijbangka nyulu narringi jungunkanyi mili kunyba nangangi Kudkanyi. Ngala yingkamuku, miku yalimi nulijba lalanbikanyi yalunya Krisjinmuku. Ngawamba yalu nulijba, yalungka lalanbikanyi. Miku yalimi nulijba yabimbikanyi narrinya ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index