Search form

Philippians 2:29

29Jalija nyulu wanbiya baki janarri maruka muwa nangangi. Marda narrimi kandimba, wakingangi nyulu kudanyu nangangi Kudkanyi. Nyulu baki narri bababanyamba narringka. Marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi. Marda narrimi wajba nanda kunybanyi jangkurranyi. Nani barri marda narrimi wajba yalunya kunybanyi jangkurranyi. Marda narrimi wajba bukambiju yalunya jala yalu waki kudanyu nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index