Search form

Philippians 2:30

30Marda narrimi wajba nanda kunybanyi jangkurranyi, mikungangi nyuliyanyi nulijba, lalanbikanyi nangka mankanyi nangangi, jungunkanyi kunyba mankanyi. Ngala nyuli nulijba wakinkanyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Narri manjijbayi Yibabrudidus nanginkurri ngakindurri. Narri manjijbayi nanda lalanbiji ngana, mikungangi ngana narriyi lalanba, jungkungangi narri juju karru. Yi. Ngala ngana nyuli lalanba, baki barringa barri nangkiyala janyba. Ngala miku, kunybijbayi barri mankanyi. Marda narrimi wajba nanda kunybanyi jangkurranyi, kudanyungangi nyuli lalanba ngana narringi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index