Search form

Philippians 2:9-11

9-11Baki nanankardi barri walkurrambayi Jisus Krayis Kudwanyi. Nanankardi barri mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi, baki yanybayi Kud nangangi, “Nayinda ngaki jandanyi, nyulu walkurramirra mambuka yalungi. Nyulu wirimalaru yalungi bukambijuyngka wandijiyana.” Jayalu wajba Jisus Krayis kunybanyi jangkurranyi yalunginkanyi. Bukambijunyi wandijiyana jayalu wajba Jisus Krayis kunybanyi jangkurranyi. Yanjilmuku jala jungku lalijina, nganinyimuku baki jibarrimuku jala jungku jambana, baki wuwarrmuku junu, jayalu kunybanyi jangkurranyi wajba Jisus Krayis nanda jala jandanyi nangangi Kudkanyi, jala wirimalaru bukambijuyngka yalungi wandijiyana. Jayalungka yanyba, “Ngambala jingkijba Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka ngambalangi. Nyulu wirimalaru ngambalangi.” Nani barri jayalungka yanyba, baki nanankardi barri jayalu jingkijba Kud, nyulu jungkuka kunybamirra, nyulu walkurramirra mambuka. Nyulu yabimbaka kunyba yaji yalungi bukambijuyngka. Barriwa. Nani barri marda narrimi brijba.

12Ngakinmuku kandimuku, jala ngayu maruka muwa narringi. Wabula barri, jali ngayu jungku nanaba Bilibayi narrindu, baki narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Narri ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi yurrngumba barri, baki nanda kunyba. Baki nanijba barri, ngala ngayu miku jungku narrindu, marda narrimi yuwajiwa ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Jala narri yuwajiwa ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi baki nanda kunybamirra. Wabula barri ngayi karu narrinya, narri ngayangayiji jangkurranyi Kudkanyi. Marda narrimi yuwajiwa ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Marda narrimi miku yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Ngala marda narrimi kudanyu ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Marda narringkimi lalanba yurrngumba, marda narringkimi maruka muwa yurrngumba, baki janyulu marrimba narrinya mardarda Kudwanyi. Janyulu marrimba narrinya mardarda, baki janarri jungku wanka nangandu baku barri, jaliyi narringka wakimba nani barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index