Search form

Philippians 3:10

10Ngawamba ngayu nulijba jingkiykanyi Jisus Krayis. Kudanyu ngayu nulijba jingkiykanyi nanda. Yalu kurdanbayi nanda jandanyi nangangi Kudkanyi. Waluku yali linjumba mankanyi. Kudanyu yali linjumba mankanyi, baki yali kurdanba. Ngala yabimbayi ngiruka yaji nangangi Kudwanyi. Wankamba nyuli Jisus Krayis, baki nanankardi nyulu jungkuka kingkarri nangandu Kudnyina. Nyulu jungkuka ngiruka marda barrinani nangangi Buwakanya nyulu ngiruka barri. Baki ngayu marda, nulijba ngayu jungunkanyi ngiruka nangangi. Jaliyi ngananjalu linjumba, baki janyulu yabimba ngana ngiruka nangangi Jisus Krayiswanyi. Jangayu jungku ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, barrinani jungkuka Jisus Krayis ngiruka nangangi Kudkanyi. Nulijba ngayu jungunkanyi, barrinani nganinyiyurru nangangi Sayidinkanyi, baki jangayu yurlwa nangangi. Ngala ngayu nulijba jungunkanyi ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index