Search form

Philippians 3:12

12Ngala miku ngayimi yanyba, ngayu jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Miku ngayimi yanyba nani ngaki, jingkijbangangi ngaka, kudiyana ngayu jungku balki nangangi. Ngala ngayu nulijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Yurrngumba ngayu nulijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi, jingkijbangangi ngayu Kud, janyulu yabimba kunyba yaji ngaki. Kunyba yaji janyulu yabimba ngaki, jalija ngayu jungku kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji ngaki, jalija ngayu jungku mili barrinani nyulu, baki mili barrinani nyulu yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index