Search form

Philippians 3:13

13Miku ngakimi mankumanku, “Ngayu kunyba Krisjin, ngayu kunybamirra nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku ngayimi mili jungku kunyba nangangi.” Miku ngakimi mankumanku nani, jingkijbangangi ngaka, miku ngayimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Miku barri. Ngala miku ngakimi mankumanku, wabuliyngkanyi yajinyi, yanka ngayi jungku balki nanamanji. Ngala ngaka mankumanku bakunyi yajinyi. Ngaka mankumanku yanka jangayu jungku baku barri, yanka jangayu jungku mili kunyba baki mili kunyba nangangi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index