Search form

Philippians 3:14

14Nani barri ngaka mankumanku. Yarrijba ngana nangangi jandanyi Kudwanyi. Nanamanji barri Jisus Krayiswanyi, nyuli karu ngana, ngayu wakinki nangangi, baki nanankardi ngayu nulijba jungunkanyi mili barrinani nyulu Jisus Krayis. Nulijba ngayu yabimbikanyi nanda jalija yabimba ngana jungunkanyi mili barrinani nyulu. Nulijba ngayu jungunkanyi barrinani nyulu. Nulijba ngayu nangangi, bababanyamba nyulu ngana, baki nulijba ngayu jungunkanyi wankan nangandu baku barri. Nani ngayu nulijba, jungunkanyi mili barrinani nyulu yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index