Search form

Philippians 3:18

18Wabula ngayili karu narrinya, baki mili ngayu karungka narrinya. Kudanyu ngayu karungka narrinya. Kajamuku yalu jungku balki nangangi Jisus Krayiskanyi. Yalu jungku balki nangangi yurrngumba barri. Waluwa yalili durrijba Jisus Krayis, ngala nanijba barri yalu ngirra Jisus Krayis, jali nangka janyba kurndana ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Miku yalimi durrijba Jisus Krayis, ngala ngirra yalu. Kudanyu ngayu nginduka muwa yalungi yangkalambangangi yalungki nanganbunanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index