Search form

Philippians 3:20

20Ngala ngambala Krisjinmuku, ngambala mungkijimuku nanankanyi yajinyi kingkarri. Ngambala yukumbaka nangangi Jisus Krayiskanyi, nyulu wiykanyi lalijinanyi nanginkurri wayka. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda ngambalanginyi mambukawanyi Jisus Krayiswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index