Search form

Philippians 3:4

4Jalimi yuku nganinyi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, yabimbangangi nyulu kaja ngiruka wangarr, baki marda ngayimi jungku yurlurrmba nangangi yurrngumba. Marda ngayimi kudanyu jungku yurlurrmba nangangi, yabimbangangi ngayi kaja wangarr wabula.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index