Search form

Philippians 3:6

6Baki ngayu marda, kudanyu ngayi durrijba nanda yuwa nurrungi Jumukuyngka. Kudanyu ngayi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. Baki nanankardi barri ngayi yabimba kiji yalungi Krisjinmukuyngka yurrngumba barri. Kaja kiji ngayi yabimba yalungi jali kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Nani barri kudanyu ngayu durrijbayi nanda yuwa nurrungi Jumukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index