Search form

Philippians 3:7

7Nani barri ngamu ngayi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, durrijbangangi ngayi nurrungi yuwa Jumukuyngka, ngala miku. Ngala nanijba barri, barriwa barri bukamba nanda yuwa ngaki. Miku ngayimi mili durrijba nanda yuwa, ngala ngayu durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, ngayu kuyungka nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index