Search form

Philippians 4:3

3Baki ninji marda, ngaki kandi jali waki malumba ngakindu wabula, ngayu nulijba nganyi kandimbikanyi bulanya jibarriwuya. Marda ninjimi kurrkunba bulanya jakakaykanyi bulangka, baki jabula malumba jungku, jabulangka mardumardujba muwa. Wabula buli waki kudanyu ngakindu, karu buli yalunya kajamuku nanganginkanyi jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Baki nanda nganinyi, niji Klimin, baki yingkamuku Krisjinmuku, yali marda waki nangangi Jisus Krayiskanyi. Yali marda karu nanganginkanyi duja jangkurranyi. Yalu jala waki kudanyu nangangi nani, miku nyuliyi mamanumba yalunya Kudwanyi, ngala nyuli nijba niji yalunya najana. Nanamuku yalungi niji nanganginyina najana, janyulu wankamba yalunya baku Kudwanyi, yalu jungunkanyi wanka nangandu yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index