Search form

Philippians 4:5

5Jaliyi yingkamukunyi yalu yabimba kiji narringi, jaliyi narrinya linjumba, baki marda narrimi miku yabimba kiji yalungi. Baki marda narrimi miku daba yalunya. Ngala marda narrimi jungku karda yalungi. Marda narrimi jungku mardumardu muwa yalungi, wijbangangi janyulu winyurruwa ngambalangi mambuka Jisus Krayis. Jaliyi narri jungku mardumardu muwa yalungi, jala yabimba kiji narringi, jaliyi narri miku daba yalunya, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi Jisus Krayiswanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji narringi, jalija nyulu wijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index