Search form

Philippians 4:7

7Jala narri jungku kijiyudi, baki yuwajiwa nyulu yabimbaka narrinya jungunkanyi mardumardu muwa Kudwanyi. Janarri mardumardu muwa nanankanyi kijinyi, Kudngangi. Miku ngambalimi jingkijba, yanka nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi mardumardu muwa, jala ngambala jungku kijiyudi. Miku ngambalimi jingkijba yanka barri. Ngala ngambala jingkijba, ngambala jungku mardumardu muwa, bababanyambangangi nyulu ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Baki jangambala miku balkijba muwa nanankanyi kijinyi, ngala ngambalaja mardumardu muwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index