Search form

Philemon 1:12

12Ngayu manjijba nganyindurri barriwa. Ngayuja manjijba nanda jala ngayu maruka muwa nangangi kudanyu barri. Wirlku nyuli nganyinbunanyi, ngala ninga karu, janyulu wijba nganyindurri. Wijba janyulu nganyindurri, nyulungangi nganyi wakiwarr, jali ninji wudumba dungalayudinyi. Nyulu nganyinmirra wakiwarr, wudumbayingangi ninji dungalayudinyi barrinani ninji wudumba yarrama dungalayudinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index