Search form

Philemon 1:13

13Mirnarrijba ngayu muwa, jala nyulu jungkuka ngakindu. Jalimi mili jungku ngakindu, janyulu waki ngaki mili barri. Nyulu nganyi wakiwarr, baki jalimi nyulu mili waki ngaki nayiba brisinyina, baki nanda barrinani ninji wakingka ngaki, nyulungangi nganyi wakiwarr. Jungku ngayu nayiba brisinyina, milidimbangangi ngayi yalunya Jisus Krayiskanyi. Ngala miku nyuliyi jungku nayiba ngakindu. Jangayu manjijba nganyindurri, nyulungangi nganyi wakiwarr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index