Search form

Philemon 1:19-20

19-20Ngayu Bul, ngayu yarrijba nayinda jangkurr najana nganyi. Ngayu karu ninga kudanyu, janinga wajba nanankanyi yajinyi, jaliyi maninjakujba nganyi yaji nanangini nganyinyi wakiwarrwanyi. Baki janinga ngajaka, mamanumbiji nanda balki yaji, yabimba jali nyulu nganyi. Janinji mamanumba nangangi balki yaji, ngajakangangi ninga. Ngayu marukangka muwa nganyi kudanyu, nungkalangangi buwakula jandanyiwuya Kudkanyi. Marda nganinjimi mankuwa, karu ninga Jisus Krayiskanyi, baki kuyu ninji nangangi jangkurr. Ninji jandanyi Kudkanyi, karungangi ninga jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Yabimbakiyi nayinda yaji nanginkanyi nganiyngkanyi, nyulungangi Jisus Krayis mambuka nganyi. Jalija ninji kandimba nayinda nganinyi, baki jangayu mirnarrijba muwa nganyi kudanyu barri. Barriwa.

21Jingkijba ninga, janinji yabimba nanda jala ninga ngajaka. Nanda janinji yabimba, baki mili kunyba yaji janinji yabimba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index