Search form

Philemon 1:6

6Baki mili ngayu yanyba mududu Kudkanyi nayi barri. Mirnarrijba ngayu muwa nganyi, yabimbangangi ninji kudukudu kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Jala ninji yabimba nayinda kunyba yaji yalungi, baki janinji mili jingkijba Kud. Janinji mili jingkijba Kud, marukangangi ninji muwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki durrijba ninji nangangi yuwa yurrngumba. Nani janinji mili jingkijba Kud, jungkukangangi Jisus Krayis nganyindu kurduluna.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index