Search form

Philemon 1:7

7Ngaki kandi. Mirnarrijba ngayu muwa nganyi. Kudanyu ngayu mirnarrijba muwa nganyi, marukangangi ninji muwa nangangi Jisus Krayiskanyi, baki maruka ninji muwa yalungi bukambijuyngka Krisjinmukuyngka. Baki nanamuku Krisjinmuku, yalu mirnarrijba muwa nganyi, marukangangi ninji muwa yalungi. Nanankardi barri ngayu mirnarrijba muwa marda. Yabimba ninji yalunya ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi, marukangangi ninji muwa yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index