Search form

Philemon 1:8-10

8-10Yarrijba ngayu nayinda jangkurr najana nganyi nangangi, nanankanyi wakiwarrayngka nganyi, niji nangangi Yunisimus. Maruka ngayu muwa nangangi, barrinani nijanganjinyi marukangka muwa nanganginkanyi jandayngkanyi. Nani barri kudanyu ngayu maruka muwa nangangi. Ngayu ngajaka ninga nangangi. Nyuli yarrijba ngana milidimbawarrayngka Jisus Krayiswanyi, baki yuku ngayu jirrinyba ninga yabimbikanyi yaji. Yuku ngayu jirrinyba ninga, yarrijbangangi ngana mambuka yingkamukuyngka Krisjinmukuyngka Jisus Krayiswanyi. Ngala miku ningiyi jirrinyba nanankanyi nganiyngkanyi. Miku. Nguyulnguyul ngayu nganyi yanyba. Ngala ninga ngajaka, janinji kandimba nanda nganinyi. Kandimba janinji nanda nganyi wakiwarr. Miku ningiyi jirrinyba, marukangangi ngayu nganyi kudanyu barri. Manjijbayi ngana Jisus Krayiswanyi milidimbiji yalunya. Milidimba ngayi yalunya, baki nanankardi ngayu jungkuka brisinyina. Jala ngayi jungku brisinyina, baki nanda nganyi wakiwarr Yunisimus, jilajbayi ngakindu. Milidimba ngayi nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Barriwa. 11Nanda niji Yunisimus, nanda Krik yanyi barrinani, nanda jala yabimba kunyba yaji nganyi. Nanda Yunisimus, miku nyuliyanyi waki kudanyu nganyi wabula, miku nyuliyanyi nanda jali yabimba kunyba yaji nganyi. Ngala nanijba yuku nyulu yabimbaka kunyba yaji nganyi baki ngaki marda. Nyulu wakingka ngaki kudanyu nanijba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index