Search form

Titus 1:10

10Kajamukunyi jalili durrijba nanda yuwa yalungi Jumukuyngka, yali kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Ngala nanijba barri kudiyamuku yalungi, yalu balkimuku milidimbiwarrmuku. Yalunjalu jujambaka Krisjinmuku. Nani yalunjalu milidimba balkinyi jangkurranyi. Nanamuku yalu mudumuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index