Search form

Titus 1:11

11Kurrkunbakiyi yalunya yanybikanyi nani. Kurrkunbakiyi yalunya, jujambangangi yalunjalu kajamuku nanankanyi balkinyi jangkurranyi. Nijanganjinyi baki yarrijinyi, baki bulangi jandanyimuku, yalungka jakakajbangka nanankanyi jangkurranyi. Miku yalimi jingkijba, wanyi jangkurr duja, baki nanankardi yalungka jakakajbangka nanankanyi yingkanyi jangkurranyi. Muningka yalunjalu milidimba jangkurranyi nanamukunyi balkimukunyi. Muningka yalunjalu milidimba jangkurranyi, kuliwijbangangi yalu dungalanyi. Kuliwijba yalu wudumbikanyi kaja dungala milidimbikanyi yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index