Search form

Titus 1:12-13

12-13Nanamuku jujambawarrmuku yalu mungkijimuku nanankanyi yajinyi niji Krid, jala ninji jungku nanaba. Wabula barri yingamali wankala yalungi barri jali jingkijbawarr, yanyba nyuli duja jangkurr. Karu nyuli jangkurranyi nanganginkanyi mungkijimukuyngka nayi barri, “Nganinyimuku baki jibarrimuku jala jungku Krid, yalu jujambawarrmuku. Kudanyu yalu jungku balki yurrngumba barri. Miku yalimi nulijba wakinkanyi. Ngawamba yalu nulijba jarrkanyi mama. Yalu balkimirra.” Nani nyuli yanyba nanganginkanyi mungkijimukuyngka. Barriwa. Marda ninjimi ngirrwa yalungi nanamukuyngka jujambawarrmukuyngka. Marda ninjimi kudanyu ngirrwa yalungi. Marda yalimi mankuwa ngawamba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda yalimi durrijba nanda nangangi jangkurr yurrngumba barri. 14Marda ninjimi ngirrwa yalungi balkimukuyngka milidimbawarrmukuyngka, yalungi yaji Krid. Yalunjalu milidimba, marda yalimi durrijba nanda yuwa Jumukuyngka jali yalu wajba nganinyimukunyi. Marda yalimi durrijba nanda yuwa yalungi Jumukuyngka, miku nanda yuwa nangangi Kudkanyi. Nani barri yalunjalu milidimbaka. Nanamukunyi wankalamukunyi Jumukunyi jali miku yaliyanyi kuyu nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi, yalunjali wajba yinini yuwanyi. Yalunjali wajba yinini yuwanyi jala balki nanda yuwa. Baki nanankanyi balkinyi jangkurranyi yalunjalu milidimbaka nanamukunyi balkimukunyi. Marda ninjimi ngirrwa yalungi balkimukuyngka. Ngala marda ninjimi milidimba yalunya yingkamuku, marda yalimi miku manku nanda balki jangkurr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index