Search form

Titus 1:16

16Nanamuku balkimuku milidimbawarrmuku, yalu yanyba, yalu jingkijba Kud, ngala miku. Jalimi yalu jingkijba Kud, baki miku yaliyi jungku balki nangangi. Ngala yalu jungkuka balki nangangi, yalungka mankumankuka balkinyi yajinyi yurrngumba barri. Yalu ngirrawarr. Miku yaliyi ngayangayijba yingkanyi, nanganginkanyi jangkurranyi. Miku yaliyi yabimba kunyba yaji, ngawamba balki yaji yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index