Search form

Titus 1:4

4Ngayu yarrijbangka nayinda jangkurr najana nganyi Didus. Ninji barrinani jandanyi ngaki. Nungkala malumba jungku barrinani barnangu, kuyungangi nungkala nanamannga jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngayu yanybaka mududu bulangi Kudkanyi niyanginkanyi Buwakaya, baki Jisus Krayiskanyi, marrimbawarrayngka mardarda. Ngayu ngajakangka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji nganyi, baki janinji jungku mardumardu muwa bulangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index