Search form

Titus 1:6

6Jala ninji yarrijba nganinyi wakiwarr jurjkanyi, baki marda nyulimi kunyba nganinyi. Marda nyulimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Marda nyulimi jungku jirdi ngawamba yingamaliyngka maninganjanyi. Baki nangangimuku jandanyimuku, marda yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Baki marda yalimi ngayangayijba yalunginkanyi nijanganjiyngkanyi. Marda yalimi miku mudumuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index