Search form

Titus 1:7

7Nanda malbu jurjkanyi, nyulu barrinani mambuka yalungi wakiwarrayngka jurjkanyi, baki nanankardi barri marda nyulimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Ngala marda nangkimi miku barrarrakijba, karunkanyi yalunya, nyulu yalungi mambuka. Marda nangkimi miku mankumanku, nyulu jirrinyi nganinyi. Baki marda nyulimi miku dulu ngarrangarra muwa yalungi. Marda nyulimi miku ngaraba kudukudu kamukamu baki wanindijbangka kulaji. Marda nyulimi miku daba yingka, baki marda nyulimi miku kuliwijba dungalanyi marda yajinyi. Marda nyulimi miku jungku nani barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index