Search form

Titus 1:8

8Ngala jala yingkamukunyi yalu yidamba nangangi jurj, baki marda nyulimi lalanba yalunya. Marda nyulimi kuyu yalunya nanganginkurri barndarri, baki wajba yalunyimi mamanyi. Marda nyulimi maruka muwa ngawamba nanankanyi jala kunyba nangangi Kudkanyi. Marda nyulimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi marda yalungi yingkamukuyngka. Baki marda nangkimi kurrkunba yabimbikanyi balki yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index