Search form

Titus 2:10

10Marda yalimi miku maninjakujba nangangi yaji. Miku. Ngala marda yalimi kudanyu waki nangangi. Marda yalimi jungku kunyba nangangi, baki yingkamukunyi jayalunjalu jingkijba, yalu kunyba wakiwarrmuku nangangi, durrijbangangi yalu nangangi jangkurr Kudkanyi. Yalu durrijbangka nanda jangkurr nangangi jala marrimbawarr mardarda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index