Search form

Titus 2:14

14Janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi, baki nanankardi nyulu manjamanjambaka ngambalangi balki yaji Kudwanyi, baki nyulu yabimbaka ngambalanya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Bababanyamba nyulu ngambalanya Jisus Krayiswanyi, baki kudanyu ngambala nulijba jungunkanyi kunyba nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index