Search form

Titus 2:9

9Nanamuku wakiwarrmuku, marda yalimi ngayangayijba yalunginkanyi mambukanyi. Marda yalimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi yurrngumba barri. Marda yalimi miku jakakajba nanda mambuka. Marda yalimi yabimba ngawamba kunyba yaji nangangi, baki nanda mambuka, janyulu mirnarrijba muwa yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index