Search form

Titus 3:10

10Jaliyi yingkawanyi milidimbaka balkinyi jangkurranyi, jala miku duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki marda ninjimi ngirrwa nangangi. Jaliyi nyulu milidimbaka balki jangkurr, baki yingkamukunyi jayalu kuyu nangangi jangkurr ngala yingkamuku jayalu yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi. Jaliyi nyulu mili milidimba balkinyi, baki milikiyi ngirrwa nangangi. Marda ninjimi kujarraka ngirrwa nangangi kurrkunbiji nanda nganinyi yabimbikanyi kiji yalungi. Ngala jaliyi nyulu yuwajiwa milidimbaka yalunya balkinyi jangkurranyi, baki yingijbakiyi nanda nganinyi wambu. Ngala mikujiyi mili kandimba nanda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index