Search form

Titus 3:13-14

13-14Nanda nganinyi niji Sinas, nyulu jingkijbawarr yuwanyi. Nyulu baki yingka nganinyi Yabulus jabula barlba narrinbunanyi, jabula jilalajba yingkayurri yajiyurri baki yingkayurri yajiyurri, milidimbikanyi jangkurranyi Kudkanyi. Ngayu nulijbangka narringi kandimbikanyi bulanya jala bula barlba narrinbunanyi. Narri Krisjinmuku, marda narrimi lalanba bulanya, marda narrimi wajba bulanya mamanyi baki jumbalanyi kuyunkanyi bulandu. Jala narri lalanba bulanya, baki nanda barrinani narri wakingka nangangi Kudkanyi. Nani barri jangambala waki nangangi Kudkanyi, jala ngambala lalanba nanamuku milidimbawarrmuku jala yidamba yalu ngambalanya. Nani barri ngambala wakingka nangangi Kudkanyi marda, jala ngambala lalanba yalunya jala milidimba jangkurranyi Kudkanyi.

15Nanginmuku Krisjinmuku nayiba ngakindu, yalu manjijbangka jangkurr nganyindurri. Baki ngayu manjijbangka jangkurr yalundurri, bukambijuyngkurri Krisjinmukuyngkurri nanaba nganyindu Krid. Yalu kandimuku niyangi, kuyungangi yalu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Ngayu ngajakangka Kud narringi, janyulu yabimba kunyba yaji narringi, janyulu kandimba narrinya yurrngumba barri. Barriwa barri. Bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index