Search form

Titus 3:3

3Marda ngambalimi miku mamanumba yanka ngambali jungku wabula, waluwa ngambali kuyu nanda jangkurr Jisus Krayiskanyi. Nanamanji barri ngambala mudumuku. Ngambala yabimbayi balki yaji nangangi Kudkanyi. Miku ngambaliyanyi jingkijba Kud. Miku ngambaliyanyi ngayangayijba nangangi. Yabimba ngambali balki yaji yalungi, ngamanginkanyi mungkijinyi. Yabimba ngambali kaja balki yaji, nulijba jali ngambala yabimbikanyi. Nulijba ngambali yajinyi jala yingkamukuyngka yaji yalungi. Yingkamukunyi yali ngirra ngambalanya, baki ngambala ngirrayi yalunya. Bukamba nanda balki yaji, nanda barrinani mambuka ngambalangi, ngambala barrinani wakiwarrmuku yalungi. Yalu kujanya ngambalangi nanamanji wabula.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index