Search form

Titus 3:8

8Bukamba nayinda jangkurr duja barri.

Nanamuku Krisjinmuku nganyinyina jurjina, yalu kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Ngayu nulijbangka nganyi, karunkanyi yalunya bukamba nanginkanyi ngakinkanyi jangkurranyi. Baki jayalu nulijba yabimbikanyi kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka. Kunyba yaji jayalu nulijba yabimbikanyi yalungi bukambijuyngka, baki nanankardi yingkamuku, jayalu mirnarrijba muwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index