Search form

Lituln 10

Uninkpel Konelius aah yin Piita pu na

1Tɔ, uja ubaa nan bi Siisarea aatiŋ ni, bi nan yin u ke Konelius. U nan ye butɔb aajab nkub aaninkpel la. Bi yin butɔb aajab ngbaan ke “Itali aatiŋ aajab.” 2Konelius nan ye uninyaan la. U ni waachiln ni aanib mɔmɔk pak Uwumbɔr. U nan ŋani Juu yaab aagiim tiŋann sakpen, ki mee Uwumbɔr idaa mɔmɔk la. 3Le kijook wɔb, tikur titaa aayoonn, u daŋ tidaŋ ki kan Uwumbɔr aatuun koo ni u chee ki nan bui ke, “Konelius.”

4Waah kan Uwumbɔr aatuun ngbaan na, le u san ijawaan, ki baa u, “Maaninkpel, aa ban ba?”

Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, “Uwumbɔr ŋun saameen, ki nyi saah ter bigiim pu na, ki teer aa bɔr. 5U ban ke aa cha bijab bibaa buen Jɔpa aatiŋ ni, ki ti yin ni uja ubaa, bi yin u ke Simonn Piita. 6U koo ugbanjab ubaa aadichal ni, bi yin u ke Simonn. Waadichal bi nnyusakpem na aagbaan.” 7Le Uwumbɔr aatuun ngbaan ki gir buen. Waah buen na, le Konelius yin waatutum ponn ni bilee, ni butɔb aaja u ye uninyaan ki bi u chee idaa mɔmɔk ki tun lituln tii u na. 8Konelius nan tuk bi waah kan pu na mɔmɔk, le ki tun bi, ke bi buen Jɔpa aatiŋ ni.

9Naah woln kitaak na, le bi bi nsan ni, ki peen Jɔpa aatiŋ ni. Nwiin kaasisik ni, le Piita jon kidiik paab+ u ti mee Uwumbɔr. 10Le nkon chuu u, le u ban u ji tijikaar. Baah bi mɔn bisaa ke bi tii u na, 11le u daŋ tidaŋ ki kan kitaapaak chuu piir, ki kan tiwan nibaa sunn ni kitiŋ. Ni nan naahn likekeln ki pee. Le bi joo ikekefeen inaa pu, ki sunn ni kitiŋ. 12Ipeel, ni iwaa, ni tiwan nimɔk baar kitiŋ na, ni inyoon mɔmɔk aabɔŋ nan bi likekeln ngbaan pu. 13Le nneel len ke, “Piita, fii, ki ku ki ŋmɔ.”

14Le Piita bui ke, “Ndindaan, aayii. Maa kee ŋman tiwan ni kɔ ke nee na.”

15Le nneel ngbaan ki len ke, “Uwumbɔr yaa len ke aa ga ŋmaa ji tiwan ni na kan, aa taa bui ke ni kɔ.” 16Le ni ŋa kina nfum mutaa. Le tiwan ngbaan gir buen paacham.

17Le Piita dakl lik ke u bee lijinjiir aawan ngbaan aatataa. Ni nan ŋa u ilandak. N‑yoonn ngbaan binib bi nyan ni Konelius do na baa binib, ki bee Simonn do, ki si mbisamɔb chee, 18le ki teen ke, “Simonn Piita bi do oo?”

19Le Piita laa beenin bi kidiik paab, ki bi dak lijinjiir aawan ngbaan aatataa. Le Uwumbɔr Aafuur Nyaan bui u, “Lik, bijab bitaa fuu ni do, ki ban si. Min le tun ni bi. 20Fii ki sunn ni, ki dii bi, ki taa joo beeni.” 21Le Piita sunn ni kitiŋ, ki bui bijab ngbaan, “Min le ye unii u ni ban na. Ni chuun kinye?”

22Le bi bui u, “Konelius, u ye butɔb aajab nkub aaninkpel na le tun ni timi. U ye unibamɔnn u pak Uwumbɔr na. Juu yaab mɔmɔk pak u sakpen. Le Uwumbɔr aatuun mubaa tuk u ke u yin si, ke aa dan udo, u nan pel saah ga len pu na.” 23Le Piita bui bi ke bi koo ni, le ki chann bi tichann. Le bi doon udo.

Naah woln kitaak na, le u gor ki dii bi. Le Yesu aanib bi nan bi Jɔpa aatiŋ ni na bibaa mu dii u. 24Ki woln kitaak, le bi fuu Siisarea aatiŋ ni. Le Konelius nan yin waamaal, ni ujɔtiib dan udo, ki nan ka kii Piita. Le Piita ti fuu ki koo bi chee. 25Waah koo ni na, le Konelius dan nan gbaan unimbiin ni, ki doon u. 26Le Piita fiin u, ki bui u, “Fii sil. M po ye unibɔn la.” 27Piita nan beenin bi len u chee le ki ti koo kidiik ni, ki kan binib pam kuun nima chee. 28Le Piita bui bi, “Ni nyi ke timi Juu yaab aakaal aa kii ke ti mann binib bi kaa ye Juu yaab na, kaa kii ke ti kpaan bi chee. Le Uwumbɔr mu mɔk mi ke m taa li dak ke unii ubaa kɔ. 29Nima pu na, naah yin mi pu na, le m dan, kaa yii. Ni yin mi ba pu?”

30Le Konelius bui u, “Daanab na, tikur titaa kijook wɔb, kinakokoona, le m nan bi maadiik ni, ki bi mee Uwumbɔr. Maah bi mee Uwumbɔr na, le m kan uja u pee likekeln li wiin chain na si nnimbiin ni 31ki bui ke, ‘Konelius, Uwumbɔr ŋun saameel, ki teer saah ter bigiim pu na. 32U ban ke aa cha binib buen Jɔpa aatiŋ ni, bi ti yin ni uja u bi nima aan bi yin u ke Simonn Piita na, ke u koo ugbanjab ubaa do, bi yin u ke Simonn na. Waadichal bi nnyusakpem na aagbaan.’ 33Waah tuk mi kina na, libuul ngbaan ni le m tun binib bi ti yin si. Saah dan pu na, ni ŋan. Dandana wee, ti mɔmɔk bi do, Uwumbɔr aanimbiin ni. Ti ban ti ŋun tibɔr ti Tidindaan tuk si ke aa tuk timi na.”

Piita aah tuk Konelius mam Uwumbɔr aabɔr pu na

34Le Piita bui bi, “M bee ke ni ye mbamɔn ke Uwumbɔr aa pak ubaa ki jer uken. U po pak ti mɔmɔk la. 35Ŋinibol mɔmɔk ponn ni, unii yaa bi, ki pak Uwumbɔr ki tun lituln li ŋan na kan, u piir Uwumbɔr aasui. 36Ni nyi ke Uwumbɔr tuk Israel yaab tibɔnyaan. Tibɔnyaan tee le ye ke Uwumbɔr ga tii bi nsuudoon Yesu Kristo pu. Uma le ye ti mɔmɔk Aadindaan. 37Jɔnn nan tuk binib ke bi yaa kpeln baabimbin kan, u ga muin bi nnyun ni. N‑yoonn ngbaan aah jer na, le Yesu u ye Nasaref aatiŋ aanii na piin ki bi tun waatuln Galilee aatim ni, ki bɔ dii Judea aatim mɔmɔk ni. 38Ni nyi waabɔr. Uwumbɔr nan nyan u, ki di Waafuur Nyaan gbiin u ki tii u mpɔɔn, ki nan bi u chee. Uwumbɔr aah bi u chee na, le u buen ŋipepel mɔmɔk, ki tun lituln li ŋan na, ki cha binib bimɔk nan bi kinimbɔŋ aaŋaal ni na pɔɔk. 39Ti kan waah ŋani tiwan nimɔk Jerusalem ni Juu yaab aatim mɔmɔk ponn ni na. Le bi kpaa u ndɔpuinkoo pu, ki ku u. 40Iwiin itaa daal, le Uwumbɔr fikr u nkun ni, ki cha binib kan u. 41Naa ye binib mɔmɔk le kan u. Uwumbɔr nyan timi le ke ti kan u, ki li ye waaseeraadam. Waah fikr nkun ni na, ti ni u kpaan jin tijikaar, ki kpaan ki nyu nnyun. 42U tuk timi ke ti buen ŋipepel mɔmɔk, ki ti tuk binib waabɔr, ki ji seeraa ke Uwumbɔr nyan u, u ti ji binifuub ni bitekpiib tibɔr. 43N‑yaayoonn na, Uwumbɔr aabɔnabtiib mɔmɔk nan len Yesu aabɔr, ke unii umɔk gaa u ki kii na, Uwumbɔr ga di cha pinn u, uma Yesu aayimbil pu.”

44Tɔ, Piita aah laa bi len kina na, le Uwumbɔr Aafuur Nyaan sunn ni ki nan gbiin binib bimɔk ŋun waah len pu na. 45Yesu aanib bi nyan Jopa ki dii Piita na nan ye Juu yaab, le ni gar bi pam, ba pu? Uwumbɔr di Waafuur Nyaan tii binib bi kaa ye Juu yaab na mu, 46le bi ŋun bi len iliin yayan ki nyuŋni Uwumbɔr. 47Tɔ, Piita bui ke, “Uwumbɔr di Waafuur Nyaan tii binib bimina, ke waah tii timi pu na. Ubaa ga ŋmaa len ke ti taa muin bi nnyun ni ii?” 48Waah len kina na, le u bui bi ke bi muin bi nnyun ni, Yesu Kristo aayimbil pu. Tɔ, Konelius mam nan gaŋ Piita ke u ŋa bi chee iwiin ilee.

Uwumbɔr aagbaŋ

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index